REGULAMIN
świadczenia Usługi NoviCloud

obowiązuje od 1 kwietnia 2022§ 1. Definicje
 1. Usługodawca - firma świadcząca usługę, czyli COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000037706, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 14 795 470 zł w całości wpłacony, REGON 012499190, NIP 522-00-01-694.
  Strona www usługi - https://system.novicloud.pl, adres e-mail - wsparcie@novicloud.pl

 2. Usługa NoviCloud - zwana dalej Usługą, jest to usługa elektroniczna, udostępniana za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, zalogowanej na stronie https://system.novicloud.pl, która, dzięki zainstalowanemu na serwerach Usługodawcy oprogramowaniu, daje przedsiębiorcy, który korzysta z współpracujących z Usługą kas fiskalnych, możliwość uzyskania w każdym czasie i z każdego miejsca na świecie, dostępu do narzędzi efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wgląd do danych znajdujących się w oprogramowaniu sprzedażowym zainstalowanym na kasie.

  Usługa Podstawowa – funkcjonalności:
  1. Wgląd i zarządzanie bazą towarową oraz asortymentami.
  2. Zarządzanie cenami towarów.
  3. Wgląd i zarządzanie bazą kontrahentów.
  4. Wgląd do wszystkich dokumentów sprzedaży (paragonów i faktur) wystawianych na kasach.
  5. Analizy sprzedaży i generowanie raportów sprzedaży towarów i usług.
  6. Wgląd w gospodarkę magazynową.
  7. Wgląd w bilanse sprzedaży sklepów i kasjerów.
  8. Zdalne administrowanie i konfiguracja kas.
  9. Ewidencja sklepów, pracowników i kas.
  10. Archiwizacja bazy danych i wgląd do raportów dobowych.

  Usługi Dodatkowe
  Wyżej wymienione funkcjonalności usługi podstawowej mogą być rozszerzone o funkcjonalności dodatkowe określone w Modułach dodatkowych. Lista aktualnie dostępnych modułów dodatkowych i ich ceny określone są na stronie www.novicloud.pl.

 3. Platforma sprzętowa - infrastruktura techniczna, w tym serwery, oprogramowanie, systemy operacyjne i inne peryferia oraz programy, na których zainstalowane jest oprogramowanie Usługi, dzięki której możliwe jest świadczenie Usługi. Platformą sprzętową administruje Usługodawca.

 4. Serwisant Usługi - firma, która prowadzi serwis Kas, umożliwiających korzystanie z Usługi i świadczy usługi serwisowe w zakresie Usługi wobec Usługobiorcy.

 5. Kasa - urządzenie wyposażone w oprogramowanie sprzedażowe umożliwiające współpracę z Usługą.

 6. Usługobiorca - przedsiębiorca wykorzystujący w swojej działalności Kasy, współpracujące z Usługą i korzystający z Usługi pod własne potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 7. Użytkownik - Usługobiorca lub osoba uprawniona przez Usługobiorcę do korzystania z Usługi, poprzez przekazanie indywidualnego loginu i hasła do korzystania z Usługi, opłacający Abonament za pośrednictwem platformy usług płatniczych dostarczanych przez Operatora Płatności.

 8. Klient - osoba fizyczna, która przy użyciu Modułu WWW – Zamawiarka internetowa i strony internetowej określonej w tym Module, zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio z Usługobiorcą.

 9. Operator Płatności - Firma PayPro SA - operator platformy płatności elektronicznych "Przelewy24", z którym Usługodawca zawarł umowę w zakresie obsługi płatności elektronicznych, posiadający uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych, działający w charakterze krajowej instytucji płatniczej i wpisany do rejestru pod nr UKNFIP24/2014, który świadczy usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach płatniczych i w tym zakresie podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 10. Subskrypcja - wybrany przez użytkownika sposób korzystania z Usługi określający zakres funkcjonalny Usługi oraz wysokość Abonamentu. Subskrypcja umożliwia aktywowanie i dezaktywowanie modułów dodatkowych. Występują dwa typy Subskrypcji: Subskrypcja standardowa - jest to subskrypcja, która umożliwia pełny dostęp do funkcjonalności podstawowej Usługi oraz funkcjonalności dodatkowych zgodnie z wybranymi modułami dodatkowymi. 
  Subskrypcja postojowa – jest to subskrypcja, która umożliwia dostęp do Usługi w zakresie ograniczonym wyłącznie do podglądu danych bez możliwości ich edycji i zarządzania oraz do archiwizacji bazy danych kas i wglądu do raportów dobowych.
  Usługobiorca może zmieniać typ subskrypcji w trakcie korzystania z Usługi.

 11. Abonament - miesięczna opłata, którą wnosi Usługobiorca na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Usługi. Opłata jest naliczana od każdej kasy, która jest podłączona (zarejestrowana) do Usługi a wartość miesięczna abonamentu uzależniona jest od wyboru dodatkowych modułów zgodnie z cennikiem.

 12. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie Usługi, który wypełnia tylko i wyłącznie Usługobiorca (właściciel przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie odrębnych przepisów i ujawniona w KRS bądź w CEIDG), poprzez podanie indywidualnej nazwy konta, loginu i hasła oraz wszelkich danych Usługobiorcy niezbędnych do wystawienia faktury.

 13. Cennik - publikowane na stronie www.novicloud.pl aktualne ceny Abonamentu podstawowego oraz ceny modułów dodatkowych. Cennik może ulegać zmianie i podlegać okresowym promocjom. Zmiany cennika powodujące wzrost cen Abonamentu dla Usługobiorcy będą publikowane na co najmniej miesiąc przed datą ich obowiązywania.

 14. Umowa - porozumienie Usługodawcy i Usługobiorcy, na mocy którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Usługobiorca do opłacania Abonamentu zgodnie z Cennikiem. Warunki Umowy określa § 2 niniejszego Regulaminu.

 15. Moduł WWW Zamawiarka internetowa – zwany dalej Modułem Zamawiarka – usługa polegająca na możliwości dokonywania sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Klientem przy użyciu strony internetowej określonej w Module Zamawiarka.


§ 2. Zawarcie i rozwiązanie Umowy na korzystanie z Usługi
 1. Usługobiorca dokonuje rejestracji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i oznaczeniu/akceptacji wszystkich oświadczeń wg klauzul określonych w Formularzu rejestracyjnym.

 2. Momentem zawarcia Umowy jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienie Formularza rejestracyjnego i złożenie oświadczeń o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu,
  2. zalogowanie się na stronie Usługi https://system.novicloud.pl,
  3. zapłata pierwszego Abonamentu.

 3. Po dokonaniu rejestracji, Usługobiorca uprawniony jest do okresu testowego Usługi tj. do sprawdzenia jej funkcjonalności w okresie do końca następnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty rejestracji.

 4. Po upływie okresu testowego, warunkiem koniecznym do korzystania z Usługi jest stałe opłacanie Abonamentu zgodnie z Cennikiem, z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W dniu zapłaty pierwszego Abonamentu zostaje zawarta Umowa o korzystanie z Usługi na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

 5. Użytkownik może zwiększyć ilość Kas, które współpracują z Usługą lub zamówić moduły dodatkowe w dowolnym momencie, opłata za nowo podłączone kasy i/lub moduły dodatkowe, będzie naliczana od kolejnego okresu rozliczeniowego. Analogicznie użytkownik może również zmniejszyć ilość Kas i zrezygnować z modułów dodatkowych w dowolnym momencie, przy czym zmniejszenie opłaty nastąpi również od kolejnego okresu rozliczeniowego.

 6. Kasy, które współpracują z Usługą są rozróżniane po numerze unikatowym urządzenia.

 7. Płatność Abonamentu następuje z góry, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi. Zawiadomienie określa wysokość Abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy, formę i termin płatności.

 8. Niezapłacenie Abonamentu w terminie oraz w formie określonej § 4 pkt. 5 Regulaminu, skutkuje wyłączeniem dostępu do funkcjonalności Usługi.

 9. W sytuacji, gdy Usługobiorca spóźni się z zapłatą Abonamentu za dany miesiąc kalendarzowy, nie później jednak niż do końca danego miesiąca kalendarzowego, spóźnienie takie nie ma wpływu na kontynuację Umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

 10. Brak zapłaty Abonamentu za dany miesiąc jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o natychmiastowym rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, za który Abonament nie został opłacony. Brak zapłaty Abonamentu skutkuje wyłączeniem konta i usunięciem bazy danych Usługobiorcy.

 11. W przypadku gdy Usługobiorca będzie chciał ponownie korzystać z Usługi, procedura związana z warunkami ponownego zawarcia Umowy jest tożsama jak w punkcie 2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem okresu testowego, który przysługuje wyłącznie przy pierwszym zawarciu Umowy.

 12. Po dokonaniu płatności Abonamentu wystawiona zostanie przez Usługodawcę faktura w formie elektronicznej. Faktura udostępniana jest przez Usługodawcę w Panelu Administracyjnym Usługi w formacie PDF, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, a informacja o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłana jest Usługobiorcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi.

 13. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 14. Momentem doręczenia faktury elektronicznej jest moment otrzymania przez Usługobiorcę informacji o umieszczeniu i udostępnieniu faktury w Panelu Administracyjnym Usługi.

 15. W przypadku konieczności pobrania faktury korygującej Usługobiorca zobowiązany jest w Panelu Administracyjnym Usługi zaznaczyć pole potwierdzenia pobrania dokumentu. W systemie Usługi zostanie zapisana informacja o dacie i godzinie pobrania dokumentu. Informacja ta będzie dostępna dla Usługobiorcy po zalogowaniu się do Panelu.

 16. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, przy czym ze strony Usługobiorcy nie jest wymagane oświadczenie w tym zakresie, brak zapłaty Abonamentu skutkuje wypowiedzeniem umowy zgodnie z pkt. 10 niniejszego paragrafu a Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedziano Umowę. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje w formie elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi.


§ 3. Obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca zapewnia ciągłość świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy.

 2. Usługodawca zapewnia terminowe przesyłanie zawiadomień o których mowa w § 2 pkt. 7 Regulaminu, w celu umożliwienia prawidłowej zapłaty za Usługę. Z uwagi na automatyzację procesu płatności, jedyną formą płatności jest forma określona w § 4 pkt. 5 Regulaminu.

 3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych Usługobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 niniejszego Regulaminu a także zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

 4. Usługodawca zapewnia obsługę transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem Operatora Płatności.

 5. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy wszelkie istotne informacje dotyczące Usługi poprzez stronę www.novicloud.pl.

 6. Usługodawca zapewnia przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji składanych przez Usługobiorcę. Reklamacje winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres wsparcie@novicloud.pl. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy wsparcie i pomoc w zakresie korzystania z Usługi, poprzez odpowiednie szkolenie i dostęp do Serwisanta Usługi, który jest jednocześnie serwisem Kasy.

 8. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania tak dla ochrony danych Użytkowników jak i wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkowników w okresie korzystania z Usługi.

 9. Usługodawca informuje, że Usługa korzysta z plików cookies celem prawidłowego działania.

 10. W przypadku zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca zapewnia usunięcie wszelkich danych związanych z korzystaniem z Usługi, w terminie miesiąca od rozwiązania Umowy.


§ 4 Obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem a także Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
  1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu a także Zasad przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu oraz zgody na regulowanie płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem Operatora Płatności.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.


 3. Złożenie powyższych oświadczeń następuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w Formularzu rejestracyjnym.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas wprowadzania danych wykorzystywanych do wystawiania faktur za Usługę, za błędnie podane dane odpowiada Usługobiorca.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest terminowo opłacać Abonament w formie elektronicznej przy użyciu platformy "Przelewy24" obsługiwanej przez Operatora Płatności. Z uwagi na automatyzację procesu płatności, jest to jedyna forma płatności.


§ 5. Moduł Zamawiarka
 1. Usługodawca udostępnia Moduł Zamawiarka, przy użyciu którego Usługobiorca może dokonywać sprzedaży bezpośrednio na rzecz swoich klientów po opłaceniu abonamentu za korzystanie z tego modułu przy czym Usługodawca umożliwia wcześniejsze bezpłatne testowanie tego modułu przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.

 2. W okresie testowym nie jest możliwe dokonywanie sprzedaży na rzecz klientów. Usługodawca w okresie testowym ma możliwość sprawdzenia właściwości funkcjonalnych Modułu.

 3. Usługobiorca w ramach abonamentu za Usługę NoviCloud może w celach reklamowych umieścić w Module Zamawiarka dane swojej działalności i adres swojej strony internetowej bez korzystania z Modułu Zamawiarka i generowania zamówień. Zamówienia wówczas mogą być składane jedynie bezpośrednio przez Klienta u Usługobiorcy.

 4. Po opłaceniu abonamentu i uruchomieniu modułu Zamawiarka, Usługobiorca zobowiązany jest do skonfigurowania swoich danych niezbędnych do złożenia oferty Klientowi takich jak baza towarowa wraz z cenami, regulamin, obsługa reklamacji itp. zgodnie informacjami zawartymi w formularzu ofertowym. Korzystając z Modułu Zamawiarka Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza niezbędnych dla prawidłowego przekazania oferty Klientom w celu umożliwienia im prawidłowego składania zamówień.

 5. Usługobiorca w momencie dokonania konfiguracji danych o której mowa w pkt 4 powyżej, musi być gotowy do realizacji zamówień Klientów złożonych w oparciu o ofertę Usługobiorcy zawartą w Module Zamawiarka.

 6. Zamówienia Klientów generowane są w Module Zamawiarka i przesyłane do kasy używanej przez Usługobiorcę z podaniem nr zamówienia i danymi Klientów niezbędnymi do zawarcia umowy sprzedaży i zrealizowania zamówienia.

 7. Usługobiorca otrzymując informację o zamówieniu ma obowiązek maksymalnie do 30 minut od jej otrzymania potwierdzić bezpośrednio Klientowi przyjęcie zamówienia.

 8. Za wszystkie podane dane i prawidłowość elementów swojej oferty odpowiada Usługobiorca, który odpowiada także za potwierdzenie złożenia zamówienia Klientowi i prawidłową realizację sprzedaży, obsługę reklamacyjną oraz za przestrzeganie praw konsumentów określonych w obowiązujących przepisach.

 9. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klienta i przekazuje je Usługobiorcy do dalszego przetwarzania w celu zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, przy czym dane te generują się na kasie Usługobiorcy a po zrealizowaniu sprzedaży dane te są z kasy usuwane. Usługobiorca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klienta w jakikolwiek inny sposób i w innym celu niż zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przetwarzania tych danych. Za użycie danych osobowych Klienta w innym celu lub inny sposób niż opisane w niniejszym regulaminie odpowiada Usługobiorca.


§ 6. Odpowiedzialność
 1. Autorem oprogramowania, przy użyciu którego świadczona jest Usługa jest firma Insoft Sp. z o.o., ul. Jasna 3A, 31-227 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000197667, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 50 000 zł , REGON 350576588, NIP 677-005-26-51, która jest procesorem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem RODO.

 2. Usługodawca nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu, jednak, w ramach zawartej z Autorem oprogramowania umowy, koordynuje proces zgłaszania i terminowego usuwania błędów oprogramowania.

 3. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić Usługobiorcy dostępność Usługi bez przerw przez cały okres trwania Umowy, jednak w przypadku wystąpienia przerw w dostępie do Usługi, Usługobiorca może dochodzić rekompensaty w postaci rabatu na Abonament na kolejny miesiąc wg poniższych zasad:
  1. w przypadku ciągłej niedostępności Usługi dłużej niż 8h w ciągu miesiąca - rabat na Abonament, w wysokości 50% Abonamentu za okres, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Usługi.
  2. w przypadku ciągłej niedostępności Usługi dłużej niż 24h w ciągu miesiąca - rabat na Abonament, w wysokości 95% Abonamentu za okres, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Usługi.
  Wyżej opisana niedostępność Usługi nie dotyczy przypadków planowanego wyłączenia Usługi na czas prac technicznych realizowanych przez Usługodawcę (tzw. przerwa techniczna), o którym Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany na minimum 24h przed planowym wyłączeniem Usługi.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania z Usługi a także innych działań Usługobiorcy, spowodowanych przez sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Usługobiorca, nieprawidłową konfigurację tego sprzętu, udostępnienie przez Usługobiorcę dostępu do Usługi osobom nieuprawnionym itp.

 5. Usługodawca odpowiada wyłącznie za rzeczywistą szkodę jaką poniósł Usługobiorca z winy Usługodawcy, jednakże jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości 6 krotnego Abonamentu opłacanego w miesiącu powstania szkody.


§ 7. Zasady bezpieczeństwa
 1. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo danych Usługobiorcy na serwerach Usługi poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych w tym względzie technologii szyfrowania gromadzonych i transmitowanych danych, wykorzystanie bezpiecznych protokołów SSL oraz replikacji danych. Zastosowane zabezpieczenia uniemożliwiają utratę danych na serwerach Usługi oraz blokują dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, oprogramowanie działa na serwerach firmy Oktawave Sp. z o.o., która przetwarza dane osobowe jako procesor oraz zapewnia stosowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

 2. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usługi na stałym poziomie, przy czym ich niedotrzymanie nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za bezpieczeństwo danych podlega wyłączeniom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 8. Dane osobowe
 1. Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.

 3. Wypełniając Formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi, a także jej rozliczenia, w tym wystawienia faktury.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie oraz korzystania z Usługi.


§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych a także Rozporządzenia RODO.

 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom a aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie Usługi. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronach Usługi. Usługodawca każdorazowo poinformuje Usługobiorcę o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem.